ข่าวดี! กบง.คลอดแพกเกจลดค่าครองชีพเคาะตรึง LPG เดือน ต.ค.-คงสูตรดีเซล B5ถึงสิ้นปี

ข่าวดี! ก๊าซหุงต้มครัวเรือนกำหนดราคาเดิม 408 บาท/ถัง 15 กก. ยาวไปจนสิ้นปีนี้

ข่าวดี! ก๊าซหุงต้มครัวเรือนกำหนดราคาเดิม 408 บาท/ถัง 15 กก. ยาวไปจนสิ้นปีนี้

กบง.คลอดแพกเกจพลังงานลดค่าครองชีพประชาชนกำหนดให้คงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) เดือนตุลาคมไว้ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กก. พร้อมกำหนดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลไว้ที่ 5% หรือ B5 พร้อมไฟเขียวขยับราคา NGV อีก 1 บาทต่อ กก. มีผล 16 ก.ย. ลดการบิดเบือนหลังราคาก๊าซฯ พุ่ง แต่ยังคงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถแท็กซี่ในโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันของ ปตท.จนถึง 15 ธ.ค. 65นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบจากระดับราคาพลังงานที่สูงให้แก่ประชาชนในการดูแลค่าครองชีพที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) ในเดือนตุลาคม ที่ราคา 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม 1 เดือน (1-31 ตุลาคม 2565) แก๊สหุงต้ม สูตรเคและมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานจัดทำแนวทางการช่วยเหลือ มุ่งเป้า LPG ภาคครัวเรือนในการดูแลประชาชนเพิ่มเติม

ข่าวดี! ก๊าซหุงต้มครัวเรือนกำหนดราคาเดิม 408 บาท/ถัง 15 กก. ยาวไปจนสิ้นปีนี้

ข่าวดี! ก๊าซหุงต้มครัวเรือนกำหนดราคาเดิม 408 บาท/ถัง 15 กก. ยาวไปจนสิ้นปีนี้

 • นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาขยายมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565 โดยให้คงสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ 5% (B5) และขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซล ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร โดยกระทรวงพลังงานจะติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปาล์มน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์ม ให้นำเสนอ กบง. พิจารณาต่อไป

  สำหรับสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับยานยนต์หรือ NGV ที่ผ่านมา กบง.ได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงมาโดยตลอด ส่งผลให้ปัจจุบัน บมจ.ปตท.มีภาระการช่วยเหลือราคา NGV แก๊สหุงต้ม สารละลาย (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564-15 กันยายน 2565) รวม 6,757 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ต้นทุนราคา NGV ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแก๊สหุงต้ม ประโยชน์ และมีแนวโน้มว่าต้นทุนราคาก๊าซ NGV ในช่วงปลายปี 2565 อาจปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในช่วง 29 ถึง 34 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ภาครัฐยังคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการในธุรกิจ NGV ดังนั้น เพื่อลดการบิดเบือนราคาพลังงานและให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงต้นทุนราคาพลังงานที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูง กบง.จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปเพียง 1 บาทต่อกิโลกรัม จาก 15.59 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 16.59 บาทต่อกิโลกรัมมีผล 16 ก.ย.
  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือ ปตท. และให้ สนพ.ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญให้นำเสนอ กบง.เพื่อพิจารณาการกำหนดราคา NGV ที่เหมาะสมในระยะต่อไป และให้คงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถแท็กซี่ในโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันของ ปตท. โดยให้สามารถซื้อก๊าซ NGV ได้ในราคาเดิมที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

  ข่าวดี! ก๊าซหุงต้มครัวเรือนกำหนดราคาเดิม 408 บาท/ถัง 15 กก. ยาวไปจนสิ้นปีนี้

  ที่ประชุม กบง.ได้มีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซล และเอทานอล) โดยได้มีมติเห็นชอบ (1) หลักเกณฑ์การคำนวณราคาไบโอดีเซลอ้างอิง ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคาอ้างอิงจากต้นทุนการผลิต (Revised Cost Plus) โดยลดวัตถุดิบเหลือ 2 ชนิด คือ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และสเตียรีน (ST) และปรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่ 5% โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป (2) ยังคงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเอทานอลอ้างอิง ตามการคำนวณราคาอ้างอิงราคาตลาด (Market Price) โดยใช้ราคาจากการเปรียบเทียบราคาต่ำสุดระหว่างเอทานอลเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ผู้ผลิตรายงานต่อกรมสรรพสามิต กับราคาเอทานอลเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายงานต่อ สนพ. โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนอกจากนี้ กบง.ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนประมาณการงบประมาณตามแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ) เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565

  ขอบคุณเครดิตจาก  https://www.nationtv.tv/news/economy-business/378890165

  ข่าวแนะนำ

 • กสิกรไทย ชี้ เศรษฐกิจโลกปี 2023 ยังลำบาก น้ำมันแพง-เงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยขึ้น ฉุดโอกาสเติบโต
 • ราคาทองวันนี้” 1 พฤศจิกายน 2565 ไม่เปลี่ยนแปลง ทองรูปพรรณ ลดลงทีเดียว 100 บาท” ต่างประเทศปรับขึ้นในกรอบจำกัด
 • ราคาทองวันนี้ 22 ตุลาคม 2565 ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองพุ่งสูง 250 บาท
 • เกาหลีใต้เตรียมเก็บภาษี Crypto ที่ได้มาจากการ Airdrops สูงสุด 50% ในปี 2022
 • “ค่าเงินบาทวันนี้เงินบาทอ่อน” มีผลต่อเงินในกระเป๋า-การลงทุน? พร้อมวิธีบริหารจัดการ